OpenSite Designer — plik Readme

Co nowego?

W tej części można znaleźć listę nowych funkcji w produktach Bentley OpenSite, OpenRoads i OpenRail Designer, nazywanych również produktami OpenX Designer. Funkcje dostępne wyłącznie w określonych produktach zostały odpowiednio opisane.

Poniżej przedstawiono nowe funkcje i poprawki dostępne wersji 2023.

Ulepszenia ogólne

Ulepszenia geometrii

 • Aktualizacja programu Power Platform do wersji (23.0.0.599).
 • Zastosowano usługę uprawnień subskrypcji (wcześniej znaną pod nazwą Licencjonowanie CONNECT). Więcej informacji: Usługa uprawnień subskrypcji
 • Ta wersja korzysta z produktu OpenFlows SewerGEMS w wersji 10.4.0.222.
 • Zawiera produkt Bentley LumenRT Designer CONNECT Edition Update 17.
 • Zawiera produkt Bentley Descartes CONNECT Edition (V23.0.0.84).
 • Aktualizacja programu gINT Civil Tools CONNECT Edition (V10.07.01.26).
 • Obsługa następującej wersji produktu ProjectWise Connect Edition (V10.00.03.453).
 • Zawiera produkt Bentley GenerativeComponents CONNECT Edition (V23.0.0.13).
 • Zmiany w przestrzeni roboczej przedstawiono w plikach \Configuration\Organization-Civil\Workspace Updates - 2023.00.pdf i Workspace Updates - 2023.00.xlsx, które dołączono do dostarczonej przestrzeni roboczej.
 • Dodano nowy przebieg pracy „Geoprzestrzenny”, aby umożliwić uwzględnienie informacji o kontekście geoprzestrzennym w ramach bezpośredniej integracji z usługami Esri ArcGIS REST Map and Feature, a także z usługą WFS od OGC (funkcja wersji Technology Preview).
 • Zaktualizowano przeglądarkę raportów, aby umożliwić używanie Microsoft Edge WebView 2.
 • Dodano nową aplikację Eksportuj IFC, która umożliwia eksportowanie wszystkich typów elementów z pulpitu.
 • Dodano ignorowanie odniesień w bibliotekach DGNLib, aby przerwać wczytywanie niepotrzebnych odniesień.
 • Dodano możliwość bezpośredniego otwierania przeglądarki raportów.
 • Zaktualizowano dokumentację SDK.
 • Raport względem pikietażu elementu odsuniętego i raport względem pikietażu elementu bazowego połączono w jeden raport względem pikietażu elementu odsuniętego z dodatkową funkcjonalnością.
 • Dodano możliwość wykonywania transformacji w oparciu o metodę najmniejszych kwadratów, Helmerta, przekształcenie afiniczne, wiernokątne Lamberta, rzutowane i sztywne.
 • Ulepszono narzędzie Punkt przecięcia profilu do obsługi wielu przecięć pojedynczego elementu.

Ulepszenia dotyczące produkcji rysunku i etykiet

 • Ujawniono nazwę grupy widoków i właściwość indeksu widoku w nazwanym widoku.
 • Dodano nową opcję „Pełna ostatnia obwiednia” do tworzenia nazwanych obwiedni, która wymuszają umieszczenie pełnej obwiedni profilu do ostatniego arkusza.

Ulepszenia dotyczące odwodnienia i infrastruktury

 • Podczas projektowania odwodnienia można teraz wybrać tylko przestrzenne więzy projektowe, np. przykrycie minimalne i pochylenie, bez wykonywania obliczeń hydraulicznych.
 • Podczas projektowania odwodnienia można teraz wybrać elementy do zaprojektowania, zamiast używać wszystkich aktywnych elementów odwodnienia.
 • Podczas projektowania rozmiarów przewodu można teraz użyć wybranej klasy katalogu zamiast wszystkich klas katalogu, w których jest używany ten sam kształt i materiał.
 • Kreator krytycznej analizy burzy zawiera teraz komory czerpalne.
 • Obrót wlotu jest obecnie używany w przypadku wytyczonych powierzchni spływu.
 • Kanał może teraz powodować przepływ powierzchniowy, gdy jest podłączony do wlotu łuku wklęsłego, co oznacza, że szerokość i głębokość rozwarcia jest obliczana dla wlotów rowów.
 • Dodano nowe pole, które umożliwia ustawienie maksymalnej rzędnej lustra wody dla przepustu, który jest wyższy niż rzędna wysokościowa podłoża na początku ściany szczytowej.
 • Okno dialogowe Prototypy umożliwia teraz importowanie prototypów z innego pliku projektowego.
 • Teraz można zsynchronizować pliki projektowe z elementami pomocniczymi (np. dane burzowe i katalogi) oraz prototypami z innego pliku.
 • Teraz można połączyć ze sobą elementy burzowe i sanitarne oraz obliczyć hydraulikę.
 • Można rozmieścić i dokonać analizy przewodów ciśnieniowych wód opadowych.
 • Licencję OpenFlows można teraz aktywować automatycznie po uruchomieniu produktu Civil.
 • Sieć podrzędną można teraz aktywować lub dezaktywować za pomocą prostego przełącznika.
 • Teraz można wybrać użycie długości „konstrukcyjnej” i pochylenia w obliczeniach hydraulicznych.
 • Po usunięciu węzła można teraz połączyć węzły sąsiednie za pomocą przewodu, który aktualizuje również wszystkie odcinki profilu, które używały usuniętego węzła.
 • Teraz można kliknąć profile prawym przyciskiem myszy profile w eksploratorze projektu i zaktualizować ich wycięcia 3D.
 • Dane z powiązanych plików projektowych odwodnienia i infrastruktury są teraz wyświetlane w eksploratorze projektu wraz z odcinkami profilu.
 • Teraz można wyeksportować model odwadniania do programu OpenFlows, aby przeprowadzić analizę 2D lub sprzężoną analizę 1D/2D.
 • Teraz można eksportować dane odwadniania w formacie XML DANDAS, który jest używany przez gminy w Danii.
 • Właściwości Civil dla elementów odwodnienia i infrastruktury zawierają teraz typ sieci i typ elementu.
 • Dodano wpisanie, które usuwa nieużywane projekty odwodnienia i infrastruktury z pliku projektowego.
 • Teraz można dla modelu terenu obliczyć zlewnie, które mogą być następnie użyte do utworzenia powierzchni spływu, jeśli będzie to wymagane.

Ulepszenia szyn

 • Format jednostki odchylenia/podniesienia jest konfigurowalny.
 • Oznakowanie i kierunek odchylenia — nowa zmienna konfiguracyjna, która ustawia oznakowanie i kierunek względem punktu pomiarowego.
 • Poprawki stabilności regresji.
 • Obliczenia wykresu krzywizny regresji zostały zaktualizowane, aby używać wzoru krzywizny.
 • Nowa metoda wprowadzania danych wejściowych klotoidy, czyli Długość stycznej. Lepsza obsługa typów klotoidy używających długości stycznej jako danych wejściowych, np. klotoid czeskich.
 • Ulepszenia przechyłki toru, lepsza obsługa ręcznego wprowadzania danych.
 • Ulepszenia przechyłki toru, poprawa wydajności okna dialogowego Przechyłka toru o ponad 200%
 • Obsługa obliczeń włoskich przechyłek toru.
 • Rowy LVA zachowają wybraną metodę rzędnej, gdy zostaną przyciągnięte do punktu połączenia, a informacje o połączeniu zostaną dodane jako właściwości.
 • Narzędzie Umieść rów LVA może korzystać z funkcji Trasy topologii podczas umieszczania rowów.
 • Wypełnianie norm podczas umieszczania wyposażenia/rowów LVA.
 • Topologia węzłów łączących. Możliwość utworzenia topologii na geometriach bez umieszczonych rozjazdów.

Ulepszenia przewodu trakcyjnego

 • Zobacz Topologia węzłów łączących w ulepszeniach szyn. Dzięki temu można tworzyć ścieżki, a następnie linie nośne na geometriach bez umieszczonych rozjazdów.
 • Poprawiono obsługę ustawień regionalnych używających przecinka jako separatora dziesiętnego (np. Niemcy, Słowacja).
 • Poprawiono włączanie/wyłączanie pól wprowadzania danych w oknie dialogowym punktu podparcia.
 • Poprawiono włączanie/wyłączanie pól wprowadzania danych w oknie dialogowym obliczania wysokości masztu.
 • Poprawiono wydajność podczas przetwarzania i zapisywania projektu.

Informacja o planowanym wycofaniu w wersji 2024

 • Narzędzie Menedżer aktywów zostanie usunięte z oprogramowania od wersji 2024. Tę funkcjonalność zastąpiono narzędziem Dołącz jednostkę, w którym uwzględniono typy jednostek w definicjach obiektu oraz narzędzie Eksportuj do SHP.
 • Od wersji 2024 narzędzie Umieść etykietę zostanie zresetowane, aby jego funkcjonalność była zgodna z narzędziem w programie MicroStation. Tę funkcjonalność zastąpiono narzędziem Umieść etykietę MicroStation, które obsługuje etykiety z komórek, oraz modułem nadawania etykiet Civil, który obsługuje etykiety z ulubionych tekstów. Narzędzie Umieść etykietę MicroStation można aktywować w bieżących wersjach oprogramowania za pomocą wpisania placelabel dialog.